|   Úvod   |   Jak pomoci zraněným živočichům   |   Děti Země  |   Econnect
O KODASu Programy a projekty Kalendář akcí Podpořte nás Publikace Sponzoři Odkazy

Budou žít?

- výsledky projektu

  Okres Havlíčkův Brod:

  Rok 1996

Mapování výskytu:

Na okrese Havlíčkův Brod byl projekt zahájen v roce 1996. Před jeho zahájením bylo předpokládané roztroušené hnízdění sovy pálené.

Mapování výskytu přímou kontrolou zemědělských a některých církevních objektů bylo provedeno v severozápadní části okresu v okolí měst Golčův Jeníkov a Habry. Pobytové známky staršího data byly nalezeny v areálu ZD v Habrech, kde podle informací pracovníků sova pálená v minulosti i hnízdila. Lokalita s větším množstvím pobytových známek byla nalezena i nedaleko Golčova Jeníkova. Podle informací pracovníků ZD byla při manipulaci s uskladněnou slámou v roce 1995 nalezena dvě mrtvá mláďata sovy pálené. Na několika dalších lokalitách byly nalezeny pobytové známky po jednotlivých pravděpodobně protahujících mladých ptácích. Hnízdění se prokázat nepodařilo.

Instalace hnízdních budek:

V podzimních měsících byla zahájena výroba a rozmisťování hnízdních budek do zemědělských objektů. Celkem bylo v tomto roce vyvěšeno 42 hnízdních budek na 23 lokalitách.

  Rok 1997

Kontroly hnízdních budek:

V jarních měsících byly provedeny kontroly všech hnízdních budek, žádná však nebyla obsazena. Díky poměrně tuhé zimě a dlouhodobě nepříznivému počasí, nebylo hnízdění prokázáno ani na lokalitě nedaleko Golčova Jeníkova, kde jsou trvale nalézány pobytové známky a v minulých letech zde sova pálená pravidelně hnízdila.

Mapování výskytu:

Mapování výskytu se přesunulo do okolí měst Světlá nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Pobytové známky byly nalezeny pouze v objektu ZD Dolní Město a v objektu ZD Lípa, kde probíhalo v minulých letech vypouštění mladých sov pálených z umělého odchovu SOF Pavlov. Podařilo se nám získat informace o několika zaniklých hnízdištích například v obci Vadín a Krásná Hora.

Instalace hnízdních budek:

Bylo vyrobeno a vyvěšeno dalších 35 hnízdních budek převážně v zemědělských objektech (stodoly, kravíny, ocelokolny) ve 22 lokalitách.

  Rok 1998

Kontroly hnízdních budek:

V průběhu měsíce června a července byly provedeny kontroly všech v minulých letech vyvěšených budek. V obci Kamenná Lhota jsme v budce na půdě kravína nalezli několik vývržků a další pobytové známky byly nalezeny v budce ve stodole u Golčova Jeníkova. Jedná se pravděpodobně o potulující se mladé ptáky.

V obci nedaleko Golčova Jeníkova byly nalezeny čerstvé vývržky a v době hnízdění pozorována sova pálená. Lze předpokládat hnízdění, které bohužel nelze ověřit pro nepřístupnost prostoru z důvodu možného zřícení.

V budce na věži kostela v Golčově Jeníkově umístěné přímo za vletovým otvorem vyhnízdila poštolka obecná.

Mapování výskytu:

Mapování výskytu se přesunulo do oblasti mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví. Podle informací pracovníků zemědělských družstev, se sova pálená vyskytovala v obcích Štoky a Pozovice. Bohužel na tyto informace se nelze s určitostí spolehnout. V obou lokalitách byl nalezen trus, ale nepodařilo se najít žádný vývržek podle kterého by bylo možné určit o jaký druh sovy se jedná.

Instalace hnízdních budek:

Bylo vyvěšeno dalších 30 hnízdních budek v 15 lokalitách především v zemědělských objektech. Hnízdiště byla také připravena v kostelních věžích a jedno na půdě zámku.

  Rok 1999

Kontroly hnízdních budek:

Byla provedena opětovná kontrola všech vyvěšených budek. V obci Sázavka v areálu ZD byly nalezeny pobytové známky sovy pálené, která zde podle jejich množství zdržovala delší dobu. V lokalitě nedaleko Golčova Jeníkova, kde jsme hnízdění předpokládali již v letošním roce pobytové známky nalezeny nebyly. Další pobytové známky po potulujících se mladých ptácích byly nalezeny v budkách v obcích Tis, Dolní Město a Leština.

Kontroly budek byly dále zaměřeny na jejich stav, podle potřeby byly opraveny a doplněny ochrannými kryty proti vnikání predátorů. Některé budky bylo nutné přemístit na vhodnější místa. Zaznamenali jsme i šest případů zničení, nebo ukradení budek a bylo nutné nahradit je novými.

V zemědělských objektech byly dále zjišťovány rizikové prostory pro ptáky. Patří mezi ně především postavené roury z dopravníků píce, ze kterých se ptáci po pádu nemohou dostat. Tyto "pasti" se podařilo ve většině případů zajistit zakrytím nebo uložením do vodorovné polohy, kdy již nepředstavují nebezpečí.

Mapování výskytu:

Mapování bylo prováděno v okolí měst Přibyslav a Chotěboř především přímou kontrolou objektů a získáváním informací od veřejnosti.

Podle těchto informací vyhnízdila sova pálená v roce 1997 v zemědělském areálu ve Stříbrných Horách. Při kontrole byl nalezen pouze trus podle kterého nelze určit druh. Žádné čerstvé známky ani přítomnost sov nebyla prokázána.

Podle dalších informací hnízdily sovy na počátku 90 let v Dolním a Českém Jablonném, bohužel však nelze určit druh.

Dozvěděli jsme se o přítomnosti sov pálených v obci Předboř. Při kontrole objektu byl ale pozorován puštík obecný, který se zde podle pobytových známek zdržuje delší dobu a pravděpodobně zde i hnízdí.

Instalace hnízdních budek:

V tomto roce bylo vyvěšeno 21 hnízdních budek v zemědělských objektech ve 13 lokalitách. Dalších 6 budek bylo vyvěšeno náhradou za zničené, nebo ukradené.

  Rok 2000

Kontroly hnízdních budek

V červnu a červenci byla provedena kontrola hnízdních budek zaměřená na zjištění výskytu sovy pálené a na jejich údržbu . Hnízdění sovy pálené se bohužel nepodařilo prokázat ani v tomto roce. Pobytové známky po potulujících se ptácích byly nalezeny v obci Sázavka a Lipnice nad Sázavou. V budce na kostelní věži v Golčově Jeníkově vyhnízdila poštolka obecná, která zde vyvedla šest mláďat.

Průběžně byla prováděna údržba budek, především jejich zavěšení. V jedné obci bylo nutné jednu budku přemístit z důvodu opravy kravína a v jedné obci byla při opravě kravína jedna budka zničena. V jedné obci došlo k neprodyšnému uzavření ocelokolny a v případě, že se nepodaří vytvořit vletový otvor, budou budky přemístěny v příštím roce.

Instalace budek:

Byly nainstalovány další tři nové budky v zemědělských areálech, 1 náhradou za zničenou a 1 přemístěna. Celkově je tedy ke konci roku 2000 rozmístěno 129 budek v 77 lokalitách.

  Rok 2001

Kontrola hnízdních budek

V červnu a červenci byla provedena kontrola hnízdních budek zaměřená na zjištění výskytu sovy pálené a na jejich údržbu . Hnízdění sovy pálené se bohužel nepodařilo prokázat ani roce 2001. Průběžně byla prováděna údržba budek, především jejich zavěšení. V jedné obci došlo k odcizení jedné budky, která byla nahrazena budkou novou. Ve třech obcích došlo ke shození budek, které byly po opravě znovu umístěny. V jedné obci bylo nutné jednu z budek přemístit vzhledem k rekonstrukci objektu.

Instalace budek

Další instalace budek již není prováděna

  Rok 2002

Kontrola hnízdních budek

V červnu a červenci byla provedena kontrola hnízdních budek zaměřená na zjištění výskytu sovy pálené a na jejich údržbu . Hnízdění sovy pálené se bohužel nepodařilo prokázat ani v tomto roce a situace nadále zůstáva velice špatná.

Průběžně byla prováděna údržba budek, především jejich zavěšení. V jedné obci musela být jedna budka přemístěna z důvodu rekonstrukce objektu. Ve dvou obcích došlo ke zřícení stodol i s budkami, které byly zničeny.

Další zjištěné druhy:

Poštolka obecná zahnízdila ve dvou budkách pro sovu pálenou . Při kontrolách budek jsme zjišťovali informace o výskytu sýčka obecného. Bohužel o tomto druhu nejsou ani v letošním roce z okresu Havlíčkův Brod žádné zprávy.


  Okres Pelhřimov

  Rok 1997

Mapování výskytu:

Na okrese Pelhřimov byla realizace zahájena v roce 1997. Mapování především přímou kontrolou zemědělských objektů a získáváním informací od veřejnosti bylo prováděno v severní části okresu v okolí Humpolce a Košetic v návaznosti na realizovaný projekt na okrese Havlíčkův Brod. Pobytové známky po přítomnosti sovy pálené byly nalezeny v obci Čejov. Na dalších několika lokalitách byl nalezen pouze trus a tak nebylo možné určit o jaký druh sovy se jedná.

Instalace hnízdních budek:

V podzimních měsících bylo vyvěšeno 42 hnízdních budek v 25 lokalitách převážně v zemědělských objektech. Podle možností bylo na některých lokalitách vyvěšeno budek několik tak, aby sovy mohly některou z nich využívat ke hnízdění a další k dennímu úkrytu.

  Rok 1998

Kontroly hnízdních budek:

V jarních a letních měsících byla provedena kontrola všech vyvěšených budek. V obci nedaleko Košetic (přesnou lokalitu neuvádíme z důvodu zajištění klidu na hnízdišti) byla nalezena obsazená budka se 6 mláďaty sovy pálené. Při pozdější kontrole jsme nalezli jenom 5 mláďat, byla okroužkována a po osamostatnění opustila lokalitu. Jedná se o první prokázané zahnízdění sovy pálené v budce na tomto okrese.

Při kontrole nebyla na jiné lokalitě přítomnost sovy pálené prokázána.

Mapování výskytu:

Mapování výskytu především přímou kontrolou objektů pokračovalo v okolí Lukavce, Pacova, Nové Cerekve a Černovic. Informace o hnízdění z minulých let máme z obce Věžná. Pobytové známky sovy pálené byly nalezeny v obci Čáslavsko a přítomnost sov, kdy nebylo možné určit druh, byla prokázána v Roučkovicích, Přáslavicích a Lukavci. V Nové Cerekvi byla pozorována sova pálená na půdě kravína, která se podle pobytových známek zdržovala delší dobu.

Instalace hnízdních budek:

V podzimních měsících bylo vyvěšeno 38 hnízdních budek na 26 lokalitách v zemědělských objektech. Podle možností bylo na některých lokalitách vyvěšeno budek několik.

  Rok 1999

Kontroly hnízdních budek:

Při kontrole hnízdních budek, byly pobytové známky nalezeny v obci Samšín po potulující se mladé sově pálené. V Nové Cerekvi se sova pálená podle množství pobytových známek zdržovala delší dobu, ale při kontrole již čerstvé pobytové známky nalezeny nebyly. V obci nedaleko Košetic sova pálená znovu zahnízdila. V budce byla již téměř přepeřená tři mláďata, která byla okroužkována a po osamostatnění opustila lokalitu. Nízký počet mláďat byl způsoben poklesem stavu hlodavců po loňské gradaci a z tohoto důvodu nebylo zjištěno ani druhé hnízdění. Druhou budku umístěnou v tomtéž areálu využívali hnízdící ptáci k dennímu úkrytu .

Kontroly jsme zaměřili i na stav hnízdních budek. Podle potřeby byla zajištěna jejich oprava a doplnění dalšími ochrannými kryty proti vnikání predátorů. Jedna budka byla ukradena a jedna shozena a musely být nahrazeny novými.

Mapování výskytu:

Mapování výskytu se přesunulo do okolí měst Počátky, Žirovnice a Kamenice nad Lipou. Při přímé kontrole objektů se nepodařilo nalézt žádné pobytové známky dokazující přítomnost sovy pálené. Několik informací jsme získali od pracovníků ZD a podle těchto zpráv, které lze využít pouze jako orientační, hnízdila sova pálená v obcích Metánov, Rodínov a byla pozorována v obci Babín.

Instalace hnízdních budek:

V podzimních měsících bylo rozmístěno 22 hnízdních budek na 17 lokalitách v zemědělských objektech.

  Rok 2000

Kontroly hnízdních budek:

V průběhu června letošního roku byla provedena kontrola hnízdních budek zaměřená na zjištění výskytu sovy pálené a údržbu . Pobytové známky byly zjištěny pouze nedaleko Pacova. Na žádné z lokalit, kde byla zjištěna přítomnost sovy pálené prostřednictvím pobytových známek v minulých letech se v letošním roce již její výskyt prokázat nepodařilo. V těchto případech se jednalo pravděpodobně o potulující se mladé ptáky, kteří zde bohužel nehnízdí. Při kontrole v zemědělském areálu, (přesnou lokalizaci neuvádíme) bylo znovu nalezeno obsazené hnízdo sovy pálené v jedné z budek a druhá budka umístěná v tomto areálu slouží podle množství vývržků k dennímu úkrytu dospělých sov. Dne 6.6.00. je na hnízdě 6 mláďat různého stáří. Při další kontrole dne 29.6. je na hnízdě jen 5 mláďat, nejmenší mládě není nalezeno a pravděpodobně uhynulo. K těmto případům dochází velice často při nedostatku potravy a jen v letech opravdu bohatých na hlodavce jsou vyváděna všechna vylíhnutá mláďata. Při této kontrole byla ostatní mláďata okroužkována ornitologickými kroužky. Po přepeření postupně opustila lokalitu.

Hnízdní budky byly dle potřeby opravovány, především se jednalo o opravy uchycení. V letošním roce jsme se nesetkali se zničením ani ukradením budek, ale dvě budky bylo nutné přemístit.

Mapování výskytu dalších druhů sov:

Při kontrole budek pro sovu pálenou byl dne 29.6.2000 v obci nedaleko města P. vyplašen sýček obecný. V objektu bylo nalezeno větší množství pobytových známek a po krátké době byl pozorován vracející se sýček znovu do tohoto objektu. Tyto skutečnosti ukazovaly na možné hnízdění. Při prohlídce prozradilo malé sýčky syčení a v dutině zdiva bylo nalezeno hnízdo se čtyřmi takřka již vzletnými mláďaty. Následující den bylo provedeno okroužkování mláďat ornitologickými kroužky a fotodokumentace. Tato kdysi běžná sova se stává vzácností i v nížinných oblastech ČR a proto je prokázané hnízdění v lesnaté oblasti Vysočiny ve výšce cca 500 m nad mořem velice potěšující a je nadějí pro zachování populace sýčků v této oblasti.

  Rok 2001

Kontroly hnízdních budek pro sovu pálenou:

Byla provedena kontrola a údržba 101 hnízdních budek. Bohužel po třech letech, kdy zde hnízdil v budce pravidelně alespoň jeden pár sovy pálené a vyváděl mláďata se v letošním roce nepodařilo hnízdění této sovy prokázat. Nebyly nalezeny ani pobytové známky po migrujících ptácích. Byla prováděna drobná údržba budek, především plechových límců a uchycení. Jednu budku zničenou při údržbě objektu jsme nahradili novou budkou.

  Rok 2002

Kontroly hnízdních budek pro sovu pálenou:

Byla provedena kontrola a údržba 106 hnízdních budek. Po loňském roce, kdy se nepodařilo hnízdění sovy pálené prokázat, byl letos znovu zjištěn hnízdící pár na hnízdišti z minulých let. V posledních červnových dnech, bylo v hnízdní budce okroužkováno 5 mláďat těsně před vylétnutím a při druhém hnízdění v druhé budce umístěné ve stejném areálu ZD, jsme na konci září okroužkovali další 4 mláďata. Byla prováděna drobná údržba budek, především plechových límců a uchycení. Jednu budka ve velkokapacitní kolně byla zničena při požáru objektu.

Hlášení:

Dostali jsme informaci o nálezu mláďete z hnízdiště na okrese Pelhřimov. Mládě kroužkované 15.6.00 bylo nalezeno dne 3.1.01 v Břeclavi bohužel mrtvé, pravděpodobně sražené vlakem. Za tuto dobu překonalo mládě vzdálenost 158 km.

Další zjištěné druhy:

Nedaleko města P. byl znovu zjištěn výskyt dvou kompletních párů sýčka obecného, hnízda se bohužel dohledat nepodařilo

Celkem je na okrese vyvěšeno 102 kusů hnízdních budek.


  Okres Kutná Hora:

Rok 1997

Mapování výskytu:

Na okrese Kutná Hora byl projekt zahájen v roce 1997, kdy bylo v jihovýchodní části okresu provedeno mapování výskytu přímou kontrolou zemědělských objektů. V této oblasti se předpokládal díky nižší nadmořské výšce vyšší počet hnízdících párů. Bohužel i zde došlo podle informací místních obyvatel k poklesu stavů a kontroly to prokázaly. Byly nalezeny starší i čerstvé pobytové známky v obcích Filipov, Vrdy, Vrcha, ale obsazené hnízdiště se nalézt nepodařilo.

  Rok 1998

Instalace hnízdních budek:

Na vhodných místech bylo nainstalováno v zemědělských objektech 24 hnízdních budek v 16 lokalitách .

  Rok 1999

Kontroly hnízdních budek:

V průběhu května a června jsme provedli kontroly hnízdních budek. Přítomnost sovy pálené byla podle pobytových známek prokázána v několika obcích.

V budce umístěné v obci nedaleko Čáslavi (přesnou lokalizaci neuvádíme z důvodu zajištění klidu na hnízdišti) byla nalezena tři mláďata. Při další kontrole byla okroužkována ornitologickými kroužky a po osamostatnění opustila lokalitu. Nízký počet mláďat a jedno hnízdění v roce je zaviněno nízkým počtem hlodavců vlivem útlumu po gradaci. Jedná se o první prokázané zahnízdění sovy pálené v budce na tomto okrese.

Kontroly byly dále zaměřeny na technický stav budek u kterých jsme podle potřeby provedli opravu a doplnění krytů proti vnikání predátorů dalším plechem pod vletovým otvorem.

  Rok 2000

Kontroly hnízdních budek:

V průběhu června letošního roku byla provedena kontrola hnízdních budek zaměřená na zjištění výskytu sovy pálené a údržbu . Pobytové známky byly zjištěny v jedné obci. Podle jejich množství, zde pravděpodobně jedna sova pálená zimovala, ale hnízdění zjištěno nebylo. Při kontrole v zemědělském areálu v obci Ú. bylo znovu nalezeno obsazené hnízdo sovy pálené v jedné z budek. Dne 8.6.00. jsou na hnízdě 2 mláďat a ještě 2 vajíčka. Při další kontrole dne 29.6. jsou na hnízdě 4 mláďata, která byla okroužkována ornitologickými kroužky a po přepeření vylétla z hnízda.

Hnízdní budky byly dle potřeby opravovány, především se jednalo o opravy uchycení. Po loňském zřícení jedné stodoly, se v letošním roce zřítila stodola další, která v minulosti prokazatelně jako hnízdiště sovy pálené sloužila. Stodola se zřítila i s jednou z našich budek.

Instalace dalších hnízdních budek:

Podařilo se získat finanční prostředky na výrobu a instalaci dalších hnízdních budek. Celkem bylo během září rozmístěno 29 budek a z toho 2 náhradou za zničené a v současné době je tedy rozmístěno celkem 51 hnízdních budek. Základní sítí umělých hnízdišť v zemědělských objektech se podařilo pokrýt dvě třetiny okresu Kutná Hora, především severovýchodní část.

Mapování výskytu sovy pálené:

Při instalaci budek byla zjišťována přítomnost sovy pálené dotazy od pracovníků jednotlivých farem a přímým vyhledávání pobytových známek. Od pracovníků farem jsem získali několik informací o hnízdění. Prokazatelně podle pobytových známek však sova pálená hnízdila a doufejme ještě hnízdí v areálu farmy v obci J. Vše však potvrdí až kontroly budek v roce 2001.

  Rok 2001

Kontroly hnízdních budek:

V průběhu června byla provedena kontrola hnízdních budek zaměřená na zjištění výskytu sovy pálené a údržbu. Pobytové známky byly zjištěny ve třech obcích. Podle jejich množství, v těchto obcích pravděpodobně sovy pálené zimovaly, ale hnízdění zjištěno nebylo. Při kontrole v zemědělském areálu v obci Ú. bylo znovu nalezeno obsazené hnízdo sovy pálené v jedné z budek. Dne 22.6.01. jsou na hnízdě 3 mláďata. Při další kontrole dne 20.7.01. jsou na hnízdě stále 3 mláďata, těsně před vylétnutím, která byl okroužkován ornitologickými kroužky. Dne 9.8.01. byla již budka prázdná a druhé hnízdění nebylo prokázáno. Při kontrole dne 22.6.01 byla nalezena obsazená budka v areálu ZD v obci J. Na hnízdě byla zjištěna snůška 7 vajíček. Při další kontrole dne 20.7.01 bylo na hnízdě zjištěno 6 mladých. Při třetí kontrole 8.8.01 bylo zjištěno uskladnění slámy v půdním prostoru objektu, kde byla obsazená budka, k jejímu zasypání však nedošlo a v budce bylo zjištěno 6 mláďat, která byla okroužkována ornitologickými kroužky. Dne 1.9.01 byla budka již prázdná a druhé hnízdění prokázáno nebylo.

Hnízdní budky byly dle potřeby opravovány, především se jednalo o opravy uchycení.

Instalace hnízdních budek:

Výroba a instalace dalších hnízdních budek nebyla již v letošním roce realizována a nepočítáme s ní ani v brzké budoucnosti. Vzhledem k časové a finanční náročnosti bude udržován stávající počet hnízdišť.

Kontroly hnízdních budek:

V průběhu června byla provedena kontrola hnízdních budek zaměřená na zjištění výskytu sovy pálené a údržbu. Pobytové známky byly zjištěny ve čtyřech obcích . Podle jejich množství, se v těchto obcích dlouhodobě zdržuje pouze jedna sova pálená a nebo se jedná o potulující se mláďata. Při kontrole v zemědělském areálu v obci Ú bylo znovu nalezeno obsazené hnízdo sovy pálené v jedné z budek, ve které bylo 5 mláďat. Druhé hnízdění zjištěno není. Další obsazená budka byla nalezena o v areálu ZD v obci J. Při kontrole bylo na hnízdě zjištěno 5 mlaďat, která byla okroužkována ornitologickými kroužky. Ani zde k druhému hnízdění nedošlo.

Hnízdní budky byly dle potřeby opravovány, především se jednalo o opravy uchycení.

Výroba a instalace hnízdních budek:

Budky jsou vyráběny z prken o síle 2,5 cm a mají velikost 45 cm šířky x 65 - 80 cm délky a 40 cm výšky. Jsou opatřeny ochranným nátěrem a označeny čísly pro snadnější rozlišení. Vletový otvor je umístěn v levém dolním rohu přední stěny a je osazován plechovým vykýřkem , který zamezuje vniknutí predátorů z horní a bočních stran a podle potřeby je doplňován dalším dílem bránícím vniknutí z dolní strany. Sovy si nestavějí vlastní hnízda, proto jsou připravovány základy ze sena nebo slámy. Pro umožnění kontrol je částečně otevíratelná přední stěna. Výroba takového množství budek, by nebyla možná bez pomoci dobrovolníků. Každý rok se uskutečnil letní tábor, kde hlavní pracovní náplní byla právě výroba budek.

Umístění záleží na typu objektu, vždy se však v zemědělských objektech snažíme o umístění co nejvýše, aby nedošlo k zasypání uskladněným krmivem a nebo ke zničení při manipulaci.

Budky nebyly umisťovány v okolí hlavních silnic, kde hrozí možnost srážky s dopravními prostředky, v oblastech se špatnými povětrnostními podmínkami a do budov, kde hrozilo možné neprodyšné uzavření prostoru.

Základním faktorem pro umístění však vždy zůstává ochota či neochota odpovědných pracovníků pomoci. Na některých lokalitách jsme se setkali s odmítnutí z důvodu možného přenášení nemocí hnízdícími sovami a znečišťování trusem. Ve většině případů bylo možné dohodu nalézt alespoň umožněním vstupu do jednoho objektu, ale setkali jsme se i s případy zájmu o věc, kdy nám byly doporučovány i objekty mimo areály ZD a získali jsme zajímavé informace o výskytu dalších živočichů.

Vypouštění mláďat z umělého odchovu:

Umělý odchov sov pálených pro posílení přirozené populace je řešen Stanicí ochrany fauny AOPK ČR v Pavlově u Ledče nad Sázavou kde je umístěno několik chovných párů.

Od začátku devadesátých let je vypouštění realizováno na různých místech. Od roku 1996 se soustřeďuje do oblasti realizace projektu. Vypouštění je prováděno tzv. metodou volného letu, kdy jsou mláďata umístěna do vhodného objektu, kde se učí létat a lovit připravenou živou kořist a po vypuštění z objektu jsou ještě do doby úplného osamostatnění přikrmována.

  Rok 1996

V roce 1996 byla vypuštěna skupina čtyř mláďat v obci Mladé Bříště na okrese Pelhřimov a skupina čtyř mláďat v obci Dobrnice na okrese Havlíčkův Brod.

  Rok 1997

V roce 1997 byly vypuštěny tři skupiny mláďat. Skupina tří mláďat v obci Dobrnice, skupina čtyř mláďat v obci Ovesná Lhota, a skupina pěti mláďat v obci Sázavka. Všechny lokality na okrese Havlíčkův Brod.

  Rok 1998

V roce 1998 byla vypuštěna skupina tří mláďat v obci Sázavka a skupina sedmi mláďat v obci Dobrnice .

  Rok 2001

Podařilo se nám získat skupinu čtyř mláďat, která nám rovným dílem poskytla ZOO Ostrava a SOF Pavlov AOPK. Mláďata byla na počátku září umístěna na půdu nepoužívaného kravína, kde se procvičovala v létání a lovu živých hlodavců. V poslední zářijový den jsme je vypustili do volné přírody. Dalších 5 dnů se ještě mláďata vracela do objektu, kde byla přikrmována, než lokalitu opustila úplně.

  Rok 2002

Vzhledem ke kritické situaci s výskytem sovy pálené, se snažíme hledat další cesty, jak pomoci v jejímu návratu. Jednou z možností, je i vypouštění mladých sov do volné přírody metodou volného letu. Po vypuštění skupiny 4 sov na podzim loňského roku, jsme v letošním roce vypustili další tři skupiny. V únoru jsme umístili skupinu 5 sov z odchovu ZOO Zlín na půdu kravína v obci K. V dubnu byla půda otevřena a sovy ještě týden přikrmovány. Při opakovaných kontrolách, byl na lokalitě sledován jeden pták a nalézány pobytové známky. V polovině září při kontrole objektu, se z hnízdní budky k našemu překvapení ozývala mláďata sovy pálené. Došlo tedy k vytvoření hnízdního páru, který na lokalitě zahnízdil. Při přímé kontrole budky v polovině řijna, bylo nalezeno jedno mládě, které bylo okroužkováno a na konci měsíce štastne vylétlo. Druhá skupina 5 sov pálených z odchovu ZOO Zlín a SOF Pavlov byla od ledna připravována na vypuštění v obci M. na půdě nepoužívaného kravína. Zde došlo k vytvoření páru, který ještě v průběhu příprav na vypuštění zahnízdil a vylíhnula se mu dvě mláďata. Celá skupina, byla tedy vypuštěna až ve stáří jednoho měsíce mláďat na konci června. Nelze odhadnout kolik sov se na lokalitě zdržovalo, ale důležité bylo, že zde zůstala samička, která krmila mláďata. Po vyvedení mláďata opustila lokalitu na které zůstal pouze jeden pták, pravděpodobně samička, která se na lokalitě nadále zdržuje. Třetí skupina mláďat ze ZOO Zlín a stanice Zelené Vendolí byla vypuštěna v polovině řijna na půdě kravína v obci S. Do konce řijna je na lokalitě několik sov přikromováno. Další skupina z odchovu ZOO Ostrava a stanice Zelené Vendolí bude vypuštěna v jarních měsících rokuv 2003.

Na realizace projektu se podílejí:

Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Havlíčkův Brod
ÚVR Českého svazu ochránců přírody
Stanice ochrany fauny AOPK ČR Pavlov
Skupina pro výzkum a ochranu sovy pálené v ČR
Okresní úřad Havlíčkův Brod
Okresní úřad Pelhřimov
Okresní úřad Kutná Hora
Ministerstvo životního prostředí ČR
Stanice Zelené Vendolí
ZOO Zlín
ZOO Ostrava

a další nejmenovaní spolupracovníci a organizace.

kodas-dz@email.cz   |   © KODAS při sdružení Děti Země 2004